Trạm xử lý nước sạch giai đoạn I-KCN Yên Mỹ II | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước sạch KCN Yên Mỹ II


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Yên mỹ II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A
Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A
21/5/2018-8/7/2018
6000m3/ngày.đêm
QCVN 02: 2009/BYT -Quy chuẩn kĩ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt và QCVN 01: 2009/BYT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống
• Cung cấp lắp đặt thiết bị
• Vận hành và chuyển giao công nghệThông tin liên quan