ECO LAKE - VIEW Waste Water Treatment Plant | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải dự án ECO - LAKE VIEW


Chi tiết dự án

Số 32, Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Công ty cổ phần ECOLAND
Ecoland JSC
01/2018 - 5/2018
800 m3/ngày
AO
Class B-QCVN 14:2008/BTNMT
- Thiết kế công nghệ.
- Cung cấp thiết bị, lắp đặt, kiểm tra và vận hành thử nghiệm.
- Đào tạo chuyển giao công nghệ, giấy phép xả thải.Thông tin liên quan