Hệ thống thu gom và xử lý bùn cho bãi bùn Yên Sở

Hệ thống thu gom và xử lý bùn cho bãi bùn Yên Sở


Chi tiết dự án

Bãi bùn Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội.
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.
3/2016 - 8/2016
1