Hệ thống thu gom và xử lý bùn cho bãi bùn Yên Sở |

Hệ thống thu gom và xử lý bùn cho bãi bùn Yên Sở


Chi tiết dự án

Bãi bùn Yên Sở - Hoàng Mai - Hà Nội.
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.
3/2016 - 8/2016
1