Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp NAGAE Việt Nam | Ecoba ENT

Trạm xử lý Nước thải sản xuất & công nghiệp NAGAE Việt Nam


Chi tiết dự án

Bình Dương.
Vina Washin Aluminium Co., Ltd
10/2013 - 1/2014.
4 m3/ngày