Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.

The wastewater treatment plant for Bay Mau Lake


Project detail

Thong Nhat Park, Hanoi
Hanoi Department of Construction
Sở Xây dựng TP Hà Nội
1/2014 - 2015
13.300 m3/dayRelated news