Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở

The wastewater treatment plant for Yen So


Project detail

Hoang Mai District, Hanoi
Gamuda Sdn Bhd and Gamuda Land Vietnam
Tập đoàn Gamuda Berhad và Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam.
5/2009 - 1/2012
200.000 m3/dayRelated news