Nhà máy xử lý nước thải KCN VSIP II - Bắc Ninh

The centralized wastewater treatment plant for VSIP II - Bac Ninh industrial park


Project detail

Yen Phong Dist, Bac Ninh Provine
VSIP
On goingRelated news