Nhà máy xử lý nước thải KCN Yên Quang

The centralized wastewater treatment plant for Yen Quang industrial park


Project detail

Yen Quang Village, Hoa Binh City
An Viet Hoa Binh Co., JSC
An Viet Hoa Binh Co., JSC
2.000 m3/dayRelated Projects

The centralized wastewater treatment plant for Xuan Cau Industrial Park and Non Tariff Zone

Lach Huyen international port, Dinh Vu economic zone, Cat Hai, Hai Phong

Related news