Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Phú - Giai đoạn 2

The centrialized wastewater treatment plant for Hoa Phu industrial park - phase 2


Project detail

Hiep Hoa Dist, Bac Giang
Hoa Phu Invest Co., ltd