Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu. | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.


Chi tiết dự án

Công Viên Thống Nhất, Hà Nội.
Sở Xây dựng TP Hà Nội.
Kolon Global Corporation
1/2014 - 2015.
13.300 m3/ngày.
AAO.
Class B-QCVN 40: 2011/BTNMT.
• Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.
• Hỗ trợ vận hành hệ thống.Thông tin liên quan