Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu. | Ecoba ENT

Nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu.


Chi tiết dự án

Công Viên Thống Nhất, Hà Nội.
Sở Xây dựng TP Hà Nội
1/2014 - 2015
13.300 m3/ngày