Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị DragonHomes Eco City | Ecoba ENT

Hệ thống xử lý nước thải khu đô thị DragonHomes Eco City


Chi tiết dự án

Khu đô thị DragonHomes Eco City, Tỉnh Thái Bình
DragonGroup
1.460 m3/ngày đêm
AO