Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Tân Hưng | Ecoba ENT

Trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp Tân Hưng


Chi tiết dự án

huyện Lạng Giang, Bắc Giang
Công ty Cổ phần Lideco 1
Giai đoạn 1: 1.000 m3/ngày đêmThông tin liên quan