Trạm xử lý nước thải KCN Liên Hà Thái

Trạm xử lý nước thải KCN Liên Hà Thái (GREEN iP-1)


Chi tiết dự án

Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Công ty Cổ phần Green i – Park (GiP)
5.000 m3/ngày đêm
Đang thực hiện