Công Nghệ | Ecoba ENT

Công nghệ

Công nghệ lọc sinh học

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, VSV dính bám trên bề mặt vật liệu lọc, khi nước thải chảy qua lớp vật liệu này, các chất ô nhiễm sẽ được phân hủy và xử lý.

Xem thêm

Công nghệ xử lý sinh học màng

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, có bổ sung màng lọc vật lý.

Xem thêm

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR/ASBR)

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, các quá trình phản ứng xảy ra chỉ trong 1 bể và nước thải được xử lý theo mẻ.

Xem thêm

Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR)

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, bổ sung giá thể di động để tăng lượng VSV trong bể.

Xem thêm

Công nghệ sinh học Yếm khí – Thiếu khí – Hiếu khí (A2O/ AO/ O)

Sử dụng hoạt động sống của vi sinh vật trong nước thải để xử lý và chuyển hóa các chất ô nhiễm mà VSV có thể xử lý.

Xem thêm