Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR) | Ecoba ENT

Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động (MBBR)


Đặc điểm công nghệ:

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, bổ sung giá thể di động để tăng lượng VSV trong bể.

Ưu điểm:

Diện tích xây dựng và thời gian lưu nước ít hơn so với AO/A2O thông thường.

Nhược điểm:

Phát sinh chi phí giá thể, chi phí bảo trì.

Áp dụng:

– Các loại nước thải chứa các chất ô nhiễm có thể phân hủy sinh học.
– Các công trình có diện tích trung bình.Công nghệ khác


Công nghệ lọc sinh học
Công nghệ lọc sinh học

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, VSV dính bám trên bề mặt vật liệu lọc, khi nước thải chảy qua lớp vật liệu này, các chất ô nhiễm sẽ được phân hủy và xử lý.

Công nghệ xử lý sinh học màng
Công nghệ xử lý sinh học màng

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, có bổ sung màng lọc vật lý.

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR/ASBR)
Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ (SBR/ASBR)

Sử dụng VSV để phân hủy các chất hữu cơ, các quá trình phản ứng xảy ra chỉ trong 1 bể và nước thải được xử lý theo mẻ.