Nhà máy xử lý nước sạch giai đoạn I-KCN Yên Mỹ II

Nhà máy xử lý nước sạch KCN Yên Mỹ II


Chi tiết dự án

Khu công nghiệp Yên mỹ II, tỉnh Hưng Yên
Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A
Công ty quản lý khai thác KCN Phố Nối A
2018
6.000m3/ngày đêm